top of page

Verkoopsvoorwaarden

Bij eender welke aankoop door de klant bij Voxtra:


1. Iedere offerte, verkoop en aanneming wordt door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Deze voorwaarden worden geacht als gekend en aangenomen door de koper. Behoudens bijzondere vermelding zijn alleen deze algemene voorwaarden van strikte toepassing, zelfs bij tegenstrijdige aanduidingen op documenten van de koper. Elk aanbod kan worden ingetrokken tot aan de aanvaarding door de koper en vervalt automatisch veertien dagen na datum, behoudens vermelding van een periode op het aanbod. Tevens vervalt het aanbod indien dit het voorwerp zou zijn van een speciale promotie van de leverancier en deze laatste de promotie stopzet.


2. Clausule van eigendomsvoorbehoud. Het is wel zo te begrijpen dat koopwaar en de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper tot aan de volledige betaling van de koopprijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 B.W.


3. De leveringstermijnen en installatiedata worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele verbintenis, en worden door Voxtra voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestellingen, het verbreken van de koop, een vermindering van prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard dan ook.


4. In geval van bedrijfsstoring, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is Voxtra ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Voxtra heeft dan de keuze tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze van de onderbreking. De verbreking of verlenging van termijn zal van de zijde van Voxtra kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per email of brief.


5. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd werden binnen de zeven dagen na leverings- of facturatiedatum. Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder onze voorafgaandelijke toestemming. De terugzending moet steeds franco geschieden. De klant kan geen enkel voorwendsel van om het even welke klacht in het leven roepen om de betaling uit te stellen.


6. De koper moet bij levering onmiddellijk de goederen nazien. Elke niet-conformiteit moet worden gesignaleerd binnen de twee dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden opgemerkt. Bij niet-conforme levering hebben wij het recht tot vervanging over te gaan, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat dienaangaande enige schadeloosstelling kan gevorderd worden. Bij uitputting van een product bij de leverancier wordt de bestelling door Voxtra geannuleerd. Enkel op vraag van de klant zal offerte opgemaakt worden voor een gelijkaardig product.


7. Alle facturen van Voxtra zijn van rechtswege contant te betalen tenzij vooraf andere betalingsvoorwaarden werden afgesproken. De eindklant aanvaardt dat deze per email in pdf formaat worden verzonden. Indien de eindklant de factuur per post wenst te ontvangen, kan een administratieve kost aangerekend worden. Bij laattijdige betaling is een conventionele intrest van 1% per maand op niet-betaalde facturen verschuldigd, en dit vanaf de vervaldatum. Niet betaalde facturen één week na vervaldatum worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50€ en een maximum van 500€, tenzij Voxtra een hogere schade kan bewijzen. Hoofdsom, schadevergoeding en intresten zijn van rechtswege eisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. De juiste betaling is de essentie van elke overeenkomst waarbij Voxtra als verkoper optreedt. Het hoger bepaalde schadebeding is derhalve van strikte toepassing gezien elke wanbetaling, hoe gering de termijnoverschrijding ook mag zijn, de economie van de verkoper verstoort. De aldus conventioneel bepaalde schadevergoeding omvat zowel de bijkomende administratieve als personeelskosten, de tijdelijke onbeschikbaarheid van het kapitaal waardoor een stoornis in de bedrijfsvoering van de verkoper en zijn financieel beheer veroorzaakt wordt en in voorkomend geval de niet-recupereerbare gerechtskosten waaronder een normaal honorarium voor de advocaat en in de mate de koper geen redelijk en aannemelijk verweer heeft tegen de vordering van Voxtra. Elke wanbetaling rechtvaardigt de opschorting van verdere levering of van uitvoering van garantieverplichtingen.


8. De eindklant verbindt er zich toe elke adreswijziging schriftelijk aan Voxtra mee te delen. Bij gebreke aan dergelijke mededeling geschiedt elke melding aan het thans opgegeven adres van de eindklant rechtmatig.


9. Indien de koper de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, en de fabrikant stemt ermee in het product terug te nemen, verbindt de koper zich ertoe een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het totaalbedrag van het contract te betalen. Bij niet courante bestellingen of als de fabrikant de terugname weigert, is de koper verplicht de bestelling te aanvaarden.


10. Bij iedere bestelling bij Voxtra verklaart de verkoper automatisch kennis genomen te hebben van de algemene contractuele bepalingen.


11. Telkens bij verkeerd doorgegeven informatie door de klant, Voxtra extra kosten dient te maken zoals tijdverspilling, vervoer, ... zullen deze verhaald worden op de klant.


12. Het feit dat de koper de algemene voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.


13. De garantievoorwaarden die Voxtra biedt aan zijn klanten zijn, tenzij anders vermeld, uitsluitend de voorwaarden van de fabrikant van de apparatuur. Deze voorwaarden zijn door de klant gekend of kunnen op aanvraag bekomen worden. Bij betwisting van de garantievoorwaarden van de fabrikant kan Voxtra niet in gebreke gesteld worden.


14. De aansprakelijkheid van Voxtra beperkt zich in ieder geval tot een bedrag maximaal gelijk aan het bedrag van de netto-factuur voor de periode waarmee de schade verband houdt. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Gent, voor zowel nationale als internationale transacties. Alleen het Belgische recht is van toepassing op de contracten van Voxtra.


15. Klanten die Microsoft diensten afnemen en waarbij Voxtra als tussenpersoon optreedt, gaan akkoord met de Microsoft Customer Agreement. De klant ontvangt een exemplaar van deze overeenkomst bij de aanvang van het partnership en bij elke wijziging die Microsoft hieraan aanbrengt.

 

16. Voxtra is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen treden in op het aangegeven ogenblik, ten vroegste 30 dagen na bekendmaking op de website www.voxtra.be. Voor zover de eindklant de voorgesteld wijzigingen niet aanvaardt, volstaat een eenvoudige kennisgeving bij aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na kennisname ervan, hetzij via de website, hetzij na aanvaarding van de eerste factuur waarop de wijzigingen worden toegepast. In voorkomend geval eindigt de overeenkomst 30 dagen na verzending van het aangetekend schrijven.


17. De eindklant geeft toelating aan Voxtra tot het opslaan en bewaren van de verstrekte gegevens met het oog op de uitvoering van de dienstverlening in het kader van deze overeenkomst. De eindklant geeft ook toelating aan Voxtra tot het gebruik van deze gegevens voor promotionele doeleinden die uitsluitend betrekking hebben op de producten en diensten van Voxtra. Een uitgebreide privacyverklaring kan worden nagelezen op de website www.voxtra.be.


18. Uw persoonsgegevens worden door Voxtra bvba, Antwerpse Heirweg 40A – 9900 Eeklo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op administratie@voxtra.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.voxtra.be

bottom of page